كارت دعوت عروسی ، نخستین سندی است كه قبل از مراسم عروسی از جانب  عروس خانم ،

آقای داماد وخانواده های محترمشان به میهمانان عزیز ارائه می گردد .

كارت دعوت از مدعووین  در مراسم ازدواجتان ،به عنوان اولین نشانه ذوق ، سلیقه و حسن

انتخاب شما نزد میهمانان عزیزباقی میماند تا درروز ضیافت پیوندتان بایك جشن  رویایی آنها را به

تحسین وادارید .

پس باما باشید تا باارائه شكل جدید و استثنائی از كارت دعوت خود همگان را شگفت زده كنید .